จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
125,190.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
125,190.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายนพพร ศักดิ์รัตน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายนพพร ศักดิ์รัตน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาไชยา 13/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-04 15:31:28