จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,241,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,241,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย ราคาที่เสนอ 790,896.00 บาท
2.บจก. เอสที ดี ไซต์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ 935,001.00 บาท
3. บจก. ดีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,157,000.00 บาท
4. บจก. ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 1,228,88.00 บาท
5. หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,240,100.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. โฟลว์มิเตอร์ไทย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.พร.5/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 15:44:38