จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล)เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
187,464.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
187,464.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.กรชานนท์ เสนอราคา 187,464.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.กรชานนท์
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สขบณ.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 16:01:09