จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมา(บริการ)นิติบุคคลปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด เสนอราคา 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่ตกลง 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สขบณ.2/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 16:04:33