จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,346,659.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,346,659.20 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 1,340,000.00 บาท
2.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 1,329,152.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
2.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 1,329,152.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.17/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-03 16:36:06