จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,835,560.12 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,324,860.22 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,228,890.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 3,220,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่เนื่องจากทาง กปภ.สาขาตราด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการต่อไป
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/008/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 16:40:34