จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จังหวัดสิงห์บุรี (บางกระบือ) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,899,190.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,315,515.17 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 8,295,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 8,315,500.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 8,310,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 8,295,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 15:25:18