จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,766,305.84 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,766,305.84 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,723,920.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,723,920.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ไม่ยกเลิกเนื่องจากการจัดซื้อคลอรีนเหลวมีความจำเป็นในการใช้ผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บันทึก :
นางสาวนิษณา เนื้ออ่อน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/4/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 16:26:30