จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโต๊ะแม หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
509,613.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
509,613.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 302,082.69 บาท รวมภาษี
2.บ.อาณาจักร ซี-เน็ต จก. ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท รวมภาษี
3.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 406,600.00 บาท รวมภาษึ
4.หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 447,000.00 บาท รวมภาษึ
5.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 457,960.00 บาท รวมภาษึ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 302,082.69 บาท รวมภาษี
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.02/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 13:59:03