จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจ. ที่ดี แอสเชท หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,013,617.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
919,398.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (๒๐๑๘)
2บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
3 บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด
4 บริษัท สปอนด์เทค จำกัด
5 บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล
7 บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (๒๐๑๘)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 02/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:19:34