จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท ศรีเทพไทยวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจ (เฟส 1) หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,388,743.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,388,743.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด และราคาที่เสนอ 1,388,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่เสนอ 1,379,500.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,387,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่ตกลง 1,379,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 10:36:59