จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
17,151,160.01 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
17,151,160.01 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 16,996,645.05 บาท
2. บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 17,099,655.02 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 16,996,645.05 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/5/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:59:20