จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,191,659.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,191,659.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท
2.บริษัท ดรากอนอล จำกัด ราคา 1,069,721.80 บาท
3. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา 1,152,029.41 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคา 947,230.34 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/4/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 14:54:25