จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
628,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
628,520.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด เสนอราคา 458,888.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาตำ่สุด
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
28/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 16:01:53