จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันน้ำ บริเวณซอยสุวรรณศร ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
782,214.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
782,214.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด เสนอราคา 626,000 .- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
26/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 15:49:12