จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสวนป้าร่อง-ซอยเขาแดงสามัคคี ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
884,549.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
884,549.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาจากการต่อรองราคา 826,600.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ณัฐวัสดุภัณฑ์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาตำ่สุด
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
27/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 15:37:28