จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,730,389.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,593,951.44 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง 5,459,100.- บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 5,588,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้่องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/006/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 10:45:29