จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักพร้อมระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger)/ส่งข้อมูล GSM สถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
136,211.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
136,211.10 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท วรพัช 18 จำกัด ราคา 136,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วรพัช 18 จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 52/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:12:06