จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
786,289.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
786,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้ จำกัด 762,631.80
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น ซีเอ็ม ยูนีตี้
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.41/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 10:44:11