จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,038,563.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,038,563.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน ราคาที่เสนอ 631,728.- บาท
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ราคาที่เสนอ 20,614.20 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/08/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 14:56:56