จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
11,448,240.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,448,240.30 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ เสนอราคา ๑๑,๔๔๘,๒๔๐.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/15/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 14:48:59