จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64)
จำนวนเงินงบประมาณ :
630,803.52 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
630,803.52 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อัศวะไพศาล จำกัด ราคาที่เสนอ 630,803.52 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 620,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาตราด 45/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-01 16:08:44