จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,070,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:29:49.116 ) 959,999.93
บริษัท วายเนท จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:13:57.767 ) 960,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล ( เวลาเสนอราคา 12:34:10.690 ) 888,888.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/199/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 11:08:03