จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,476,833.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,476,833.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท
๒. บจก. นำชัยอุตสาหกรรม เสนอราคา ๗,๔๕๕,๙๑๙.๔๓ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/14/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-28 16:54:27