จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
22,792,389.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
22,792,389.20 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามเอกสารแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามเอกสารแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 10:01:27