จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
28,757,897.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,748,950.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด/ 19,701,730.00
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ 27,489,630.00
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00
บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดรากอนอล จำกัด/ 18,939,510.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/9/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 09:18:12