จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 12,251,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
81,106,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
81,096,359.30 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท
บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด 80,919,202.61 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ท่าไทย จำกัด 80,814,334.05 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/002/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-01 16:01:57