จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๘๘๗ ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,182,907.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,182,907.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ เสนอราคา 1,619,147.45
2.บจก.พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 1,721,649.26
3.หจก.คศา เสนอราคา 1,902,615.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/ซ.02/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 14:55:08