จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผล ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 1,620,950 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
29,311,638.85 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,010,826.48 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 19,009,204.84 บาท
2.บริษัท วอเตอร์ เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 23,260,632.50 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-01 16:10:32