จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
15,536,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
15,536,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 15,463,640 บาท
2.บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาตกลงจ้าง 15,408,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 16:50:23