จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ เฟส 2 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,120,673.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,120,673.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 3,115,000.00
2. หจก.ภักดีปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 3,118,673.00
3. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 3,120,120.00
4. หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคา 3,120,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 10:48:00