จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานจ้างเหมาทาสีหอถังสูง สถานีสูบจ่ายน้ำบางพระ (คลองห้วยกรุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
140,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
140,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสมชาย รัฐพลสกุล ราคา 140,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสมชาย รัฐพลสกุล
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.46/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 ส.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:09:15