จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1450
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4098
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.8/63 จ้างเหมา งานซ่อมแซมระบบต่อลงดินสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานราธิวาส 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 - งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/13/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/58/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน ป.4/2563 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 2/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน บ้านหัน หมู่ที่1 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลสว่างแดนดินอุดหนุน) 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีคัดเลือก 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.6/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม 5/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งานจัดหาท่อทางส่งและท่อทางดูดพร้อมอุปกรณ์แพสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.2606/63 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ขนาด 3000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง สถานีจ่ายน้ำ สนง.กปภ.สาขาสงขลา 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 46/2563 งานจ้างเหมางานขุดเปิดร่องน้ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สขบณ.10/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-051/2563 งานวางท่อเชื่อมระบบจากสถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด-สี่แยกศูนย์ราชการพร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานวางท่อเพื่อประสานท่อน้ำดิบเดิมจากห้วยกระทิงกับท่อน้ำดิบเดิมลงสระหนองตาเสก ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร - โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 มท55420/พิเศษ จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนพลอยไพลิน (ถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย) ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาห้วยยอด สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว (ครั้งที่ 2) 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๓๘/๒๕๖๓ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 5 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.28/2563 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 12/1 และ 12/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 9060 งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 9061 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 พ.ค. 2563