จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640
4 คัดเลือก 84
5 เฉพาะเจาะจง 1862
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 21
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 267/62 จ้างสอบเทียบเครื่องDigital Themo Hygrometer ของ Lab 2 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 265/62 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ของกปภ.ข.1 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 266/62 จ้างสอบเทียบเครื่องDigital Themo Hygrometer ของ Lab 3 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 268/62 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ Lab 2 กปภ.ข.1 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 262/62 จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม กปภ.ข.1 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 262/62 จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำรถลากจูง ของกปภ.ข.1 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 1 260/62 จ้างทำพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม กรจ.1 กปภ.ข.1 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างถ่ายแบบแปลนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดเคลือบด้านพร้อมทัค 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเทิง 1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดไม่มีราคา(สมุดเบอร์2) จำนวน 6 รายการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเทิง 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 11 รายการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเทิง 3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ 14 มี.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 4 กพ 1526 กทม. 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมกรองน้ำสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษก 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมกรองน้ำสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษก 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมกรองน้ำสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษก 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมกรองน้ำสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษก 13 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.12/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการกลางใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการดงเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ถนนสายเสรีไทย สาย ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 13 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1061/0026 วางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการดีญ่าวาเลย์สันทราย 2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 13 มี.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 5-1-50 ไร่ 13 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห 5/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 81 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 13 มี.ค. 2562