จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1943
4 คัดเลือก 432
5 เฉพาะเจาะจง 5572
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 39
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์ หมู่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณถนนสุวรรณฑรรถ - ไปบ้านหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.ภัทราภรณ์ เพียรพิทักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 29/2564 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/13/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 31/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่ อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 32/2564 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 / 2 หมู่ 4 (ซอยโรงชอล์ค) ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/16/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนเมืองหมี - บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/21/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/23/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนราชอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 40/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ซอยชลประทาน 4 , 10 ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 34/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ สามร้อยยอดซอย 12 – บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน เส้น จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจริญผล หมู่ 4, บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาตรัง 5/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เคอาร์เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 12 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.๑๓+๗๐๐ - กม.๒๘+๒๐๐ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี 01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 11 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/37/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำ นาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) 11 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2563 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ 11 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.วนิดา มารัญพาล ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 11 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 ม.ค. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี - จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกกระท้อน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 11 ม.ค. 2564