จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กองจัดหา กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 26 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/24/2562 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2562 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 22 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 22 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 22 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จ้างถ่ายกระดาษพิมพ์ไข, พิมพ์เขียว และสแกนเอกสารแบบงานขนาด A1 พิเศษ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/26/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 9 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.20/2562 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/27/2562 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 8 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/23/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 8 ส.ค. 2562
กองจัดหา 62077510555 จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 8 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/20/2562 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาชัยภูมิ และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 6 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการสาขามหาสารคาม (Lab Cluster 2) และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในปีงบประมาณ 2563 2 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา /2562 งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2562