จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 295
4 คัดเลือก 42
5 เฉพาะเจาะจง 845
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 5
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/11/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/10/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/9/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานที่ภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริเวณสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.3/2561 งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5291/61 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2562 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) จำนวน 607 ถัง พร้อมขนส่ง 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/8/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5150.3/61 จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียวและถังน้ำใสบริเวณเขาสำโรง งบประมาณ 2562 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 14 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/7/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.7/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 14 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4, ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5138.1/61 จ้างเหมาบริการ ( จ้างทำของ ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 2562 ( พรนภัส ) 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2562 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 12 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการสาขามหาสารคาม (Lab Cluster 2) และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 12 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5068/61 จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุ ห้องงานผลิต ห้องควบคุม SCADA งบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5136/61 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณปี 2562 11 ก.ย. 2561