จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 944
4 คัดเลือก 153
5 เฉพาะเจาะจง 3019
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/79/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5191/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5170/62 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.57/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 29 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 27 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 26 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/24/2562 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2562 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 22 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 22 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 22 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จ้างถ่ายกระดาษพิมพ์ไข, พิมพ์เขียว และสแกนเอกสารแบบงานขนาด A1 พิเศษ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/26/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 9 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.20/2562 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/27/2562 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 8 ส.ค. 2562