จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1943
4 คัดเลือก 432
5 เฉพาะเจาะจง 5572
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 39
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดสมเด็จมิ่งเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 19 ม.ค. 2564
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 4 เครื่อง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/12/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร -กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 25/2564 งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองผักกูด-สถานีผลิตน้ำกระจัน ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 26/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 1-4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 39/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ บ้านเขาควง หมู่ที่ 9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/1/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอนอำเภอบ้านเขว้า-ชัยภูมิ ระหว่าง กม.241+390 – กม.243+290 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.18/1/64 งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 300 มม 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 15/2564 งานจ้างเหมาทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 สถานี 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสระแก้ว 03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) - กปภ.สาขาสระแก้ว 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - ซื้อตะกั่วตีตรามาตร จำนวน 475 กิโลกรัม 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1,บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/18/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดสิม - บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/20/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564