จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1450
4 คัดเลือก 310
5 เฉพาะเจาะจง 4098
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 4
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 30
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก 22/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก และกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท ซี เอ็น แอสเส็ท โครงการ The Clifford (โซน 8) หมู่ 7 บ้านสันเหมือง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-45/2563 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.36/25693 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท พันธุ์พิมพ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ ฮิลล์ไซต์ แฮมเล็ต โฮมส์ 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.8/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63057364138 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดงซอยบ้านเจ๊นก บ้านสมอกาฝาก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ซื้อมาตรวัดน้ำ 3/4 นิ้ว (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2563 23 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.35/2563 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-47/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง :- กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา ระยะเวลา 3 เดือน 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง :- กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง ระยะเวลา 3 เดือน 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๔๐/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 51/2563 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด รวม 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ - ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านนา กับ กปภ.สาขานครนายก 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับ-ส่งน้ำระหว่าง กปภ.สาขาอ่างทอง - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/76/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจุดดันลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์ รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 (ชุมชนนันทปัญญา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 พ.ค. 2563