จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640
4 คัดเลือก 84
5 เฉพาะเจาะจง 1862
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 21
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 28/2562 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-33/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนชวนันท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 21 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาแพร่ 1/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเวียงทองโฮม หมู่ที่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 สามแยก ทล. 2 - ทล. 211 อ.เมือง จ.หนองคาย กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+230 (ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวอัญชิสา อินพุ่ม บริเวณซอยเทศบาลคลองตำหรุ 10 ม.2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องมีโลโก้ 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 190/62 จ้างซ่อมพล็อตเตอร์ ของหน่วยงาน กปภ.ข.1 21 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.92/2561 เช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างม้วนใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 186/62 จ้างซ่อมเครื่องวัดอัตราการไหล กปภ.ข.1 18 ม.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้พนักพิง 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้ 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีน(สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย์) 16 ม.ค. 2562