จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516
4 คัดเลือก 62
5 เฉพาะเจาะจง 1410
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 13
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กน - 227 ชลบุรี 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผฉ - 8961 ชลบุรี 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อตลับผ้าหมึก รุ่น ERC-38(b) งานการเงิน 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ Mainboard Asrock และ Poard supply oker 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบจ่ายไฟของเครื่องกำเนินไฟฟ้า 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62017028812 งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบปากบาง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62017040082 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ บ้านเลขที่ 159/185 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัญดา เมอร์เรย์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/62 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างทำใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 157/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กผว.1 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์รหัส 1083365 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างถ่ายแบบแปลนประจำเดือน ธันวาคม 2561 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - จำหน่ายวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/51/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 15 รายการ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุฯ 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-25/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ถนนสารภาณนิมิตร อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองปรือ หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 7 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาฝาง - จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(จ) 4 ม.ค. 2562