จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1929
4 คัดเลือก 430
5 เฉพาะเจาะจง 5543
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 36
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/29/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - ซื้อกระดาษA4 จำนวน 1,220 รีม ประจำปีงบประมาณ 2564 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/5/2564 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/10/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2563 งานวางท่อ ส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก หมู่ ๙ ตำบล ผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดสมเด็จมิ่งเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 19 ม.ค. 2564
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 19 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 4 เครื่อง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/12/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร -กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 25/2564 งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองผักกูด-สถานีผลิตน้ำกระจัน ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 26/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 1-4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 39/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ บ้านเขาควง หมู่ที่ 9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/1/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอนอำเภอบ้านเขว้า-ชัยภูมิ ระหว่าง กม.241+390 – กม.243+290 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2564