จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 6
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 254
4 คัดเลือก 33
5 เฉพาะเจาะจง 718
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 0
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 5
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสที่ 03/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/99/2561 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,994 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 20 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างทำแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ 20 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.54/2561 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/13/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้างเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการซ่อมท่อ ในปีงบประมาณ 2562 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5290/61 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ประจำปี 2562 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาชัยภูมิ และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/11/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/10/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/9/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานที่ภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริเวณสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งบประมาณปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.3/2561 งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5291/61 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2562 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) จำนวน 607 ถัง พร้อมขนส่ง 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/8/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5150.3/61 จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียวและถังน้ำใสบริเวณเขาสำโรง งบประมาณ 2562 17 ก.ย. 2561