จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1125
4 คัดเลือก 183
5 เฉพาะเจาะจง 3446
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 27
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/4/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเบสท์โฮม เลี่ยงเมือง เฟส 2 ของ หสม.นายเสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ และพวก หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 63017347607 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน 5/2563 จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 ม.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างซ่อมโซฟา จำนวน 20 ตัว 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเสริมศักดิ์ ขุนชิต มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 110243 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 25/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยชุมชนขาวสะอาด ม.3 ต.ศรีประจันต์ และซอยข้างโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข ถึงชุมชนบ้านมะกรูด ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/16/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 20/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านศรีฟ้าของฝาก ถึงแยกหนองเสือ ต.หนองเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสงวนวงษ์ หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.22 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 ม.ค. 2563
กองจัดหา - โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ จำนวน ๔ รายการ 22 ม.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างเหมาเอกชนบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (6-29 ก.พ.63) 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 24/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ จุดดันลอดหอนาฬิกา ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล 6/1 เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 63017255100 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.- ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 63017257316 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายโชติ สุขอนันต์ บ้านเลขที่ 27/10 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครพนม 5/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายชิตชัย ศิระกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 76568 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม(โครงการหมู่บ้านเฟอร์เฟค) 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.19/63 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 ม.ค. 2563