จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ กปภ.สาขาเดชอุดม,กปภ.สาขาเลิงนกทาและกปภ.สาขาบุรีรัมย์(รวมทั้งหมดจำนวน 3 ชุด)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
8,859,600.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
8,859,600.00 บาท
E-Mail :
sorasitk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4531-1432-4
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-30 15:00:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ค. 2562 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม