จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบทดแทนของเดิมที่ชำรุด กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
4,007,150.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
4,007,150.00 บาท
E-Mail :
utitk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4531-1432-4
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 14:50:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 มี.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ