จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านโนนดั่ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) กปภ.สาขาศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,210,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,210,000.00 บาท
E-Mail :
utitk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4531-1432-4
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 11:27:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ม.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ