จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ การเคหะแห่งชาติ 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 1,319,394.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมหัวขับประตุน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 213,465.00
กปภ. เขต 4 จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 369,150.00
กปภ. สาขาแม่สาย โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง 24 เม.ย. 2563 7 พ.ค. 2563 696,000.00
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 24 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 395,900.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม) 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 31,373,470.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณสายหลังวัดหนองค้อ หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 1,429,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 23 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 1,469,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดินบน – มาบเสม็ดแดง ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 23 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 2,735,000.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธี ( E-bidding ) 23 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 628,090.00
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2) 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 862,452,100.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 621,255,910.00
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 19,990,490.27
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 19,990,490.27
กองจัดหา จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 6,270,200.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค 23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 2,305,315.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 22 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 1,527,071.00
กปภ. เขต 6 งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (แม่ข่าย) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 1,605,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 368,080.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 628,300.79
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 130,867.00
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 593,850.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 21 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 28,169,890.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 6,951,790.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 454,750.00