จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 1,764,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 3,967,560.00
กปภ. เขต 4 ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง 5 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 864,560.00
กองจัดหา จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 30 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 1,027,200.00
กปภ. เขต 4 ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด 26 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562 5,706,277.50
กปภ. สาขาสุโขทัย จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 2,600,528.00
กปภ. สาขากำแพงเพชร จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ก.ค. 2562 5 ส.ค. 2562 2,455,971.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 837,360.96
กองจัดหา ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 71,157 ท่อ พร้อมขนส่ง 23 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 122,649,124.50
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 1,207,602.00
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 22 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562 6,949,008.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 720,000.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 490,000.00
กปภ. เขต 5 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 1,747,654.00
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 11,507,443.40
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 18 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 186,619,724.53
กปภ. เขต 5 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 8 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 5,148,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 28 มิ.ย. 2562 3 ก.ค. 2562 16,441,224.10
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 27 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562 1,063,152.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 25 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 14,832,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 17 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 70,734,276.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 240,322.00
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 16 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562 5,425,999.96
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำจากคลองนางรองลงหนองทะลอก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง 15 ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562 8,003,600.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.ตูม บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ - บ้านนายอนันต์ หมู่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562 9 ต.ค. 2562 142,771.00