จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต 19 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 144,000.00
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 18 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 1,187,873.37
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 1,480,000.00
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 1,434,000.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 373,210.65
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลฯ อาคาร ๓ การประปาส่วนภูมิภาค 16 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 272,850.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 117,035,061.29
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 101,219,512.46
กปภ. เขต 6 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 2,022,728.00
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 1,108,800.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 252,498.60
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 200,810.02
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 877,100.40
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลดูแลทรัพย์สิน สถานีผลิตน้ำ สถานีสูบ-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จำนวน 15 สถานี 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 1,644,563.25
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 10 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 1,456,961.22
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฎิบัติงานสำนักงาน จำนวน 26 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 0.00
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 757,560.00
กองจัดหา ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 6 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 674,870,400.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 787,348,800.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 288,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 730,000.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 320,160.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 582,272.60
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 5 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 168,717,600.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 5 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 337,435,200.00