จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 650,250 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 16,002,652.50
กปภ. เขต 3 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 10,126,330.20
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี ผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 867,117.30
กปภ. สาขาอุทัยธานี จ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 2,948,198.82
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 346,846.92
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 1 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 387,796.25
กปภ. เขต 5 ซื้อสารส้มก้อน จำนวน 1,172,500 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 12,043,920.00
กปภ. เขต 5 ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดแข็ง จำนวน 86,025 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 3,635,846.63
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565 173,423.46
กปภ. เขต 6 มาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 26,668,947.50
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 15,373,913.00
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 12,835,185.00
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 1,217,400.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 156,000.00
กปภ. เขต 7 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 22,127,189.12
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 520,270.38
กปภ. เขต 4 จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 431,850 กิโลกรัม 21 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 11,551,987.50
กปภ. เขต 2 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓,๐๔๕,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 21 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 76,447,070.00
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565 1,040,540.76
กปภ. เขต 4 จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๓๙๓ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) 20 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 1,429,734.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด ๖๕% (ปูนคลอรีน) (ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑,๕๕๒ ถัง พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 20 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 5,729,208.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๑,๓๖๙,๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 20 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 14,362,908.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center ๑๖๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 20 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 21,400,000.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 520,270.38
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565 1,000,690.72