จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 1,739,820.00
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2564 2,903,980.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อำนวยทรัพย์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 224,238.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 3) 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 224,956,800.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง(ครั้งที่3) 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 337,435,200.00
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 9 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 1,150,838.35
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 3,584,500.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานย้ายแนวท่อให้ อบต.พานทองหนองกะขะ บริเวณหมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 138,600.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทวีทรัพย์วิลเลจ จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 228,000.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 338,859.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 9 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 240,750.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณซอยถังน้ำประปาบาดาลเก่าและซอยชวนชม บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 8 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 224,830.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) ครั้งที่ ๒ 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563 5,253,700.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน เมษายน 2563 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563 193,946.06
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานกำจัดตะกอน 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563 526,440.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพจากสถานีจ่ายน้ำเพ-สี่แยก IRPC พร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 80,250,000.00
กปภ. เขต 1 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองบัว พร้อมวางท่อให้แก่ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 44,084,000.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 42,800,000.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเชื่อมระบบจากสถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด-สี่แยกศูนย์ราชการพร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 12,840,000.00
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 31,227,950.00
กปภ. เขต 1 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองขุดและก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบคลองวังโตนด ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 45,689,000.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง3 บ้านฉาง – ระยอง บริเวณอำเภอบ้านฉาง - อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 98,975,000.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อพร้อมระบบผลิตส่งเชื่อมโครงข่ายการจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 32,100,000.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 479,472.00
กปภ. เขต 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 2,259,840.00