จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณระบบประปาหมู่บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ถึงกลุ่มบ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 4,400,000.00
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 (ครั้งที่ 2) 27 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 2,282,475.85
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาศรีราชา 27 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565 219,296.50
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ 27 มิ.ย. 2565 6 ก.ค. 2565 2,103.79
กปภ. สาขาโนนสูง ซื้องานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน(เก่า) ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 298,060.24
กปภ. เขต 1 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อปรับปรุงคันสระพักน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำขวัญสะอาด ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 27,488,300.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม กม.ที่ 86+338 – 86+824, กม.ที่ 91+875 - 92+017, กม.ที่ 95+890 - 96+335 กปภ.สาขาศรีราชา 24 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2565 439,429.79
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จำนวน 3 โครงการ บริเวณหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 371,272.77
กปภ. สาขาไชยา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหญ่ ม.3 ต.ท่าเคย ถึง บ้านเกาะยอ ม.7 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 160,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำดิบแรงต่ำ อ่างเสี่ยมุ้ย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 24 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 496,830.00
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 428,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาศรีราชา 24 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2565 214,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งทะเล) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 315,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 24 มิ.ย. 2565 24 มิ.ย. 2565 483,000.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 24 มิ.ย. 2565 26 ก.ค. 2565 240,000.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทางกล ค่า R มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ขนาด 20 มม. (ทองเหลืองชนิดใบพัด) รวมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 เครื่อง 23 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2565 3,863,760.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจและสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 250,380.00
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว (สายหลัก) หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 23 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2565 4,867,273.72
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมบ่อกรองทรายที่ ๔ และ ๕ สถานีผลิตน้ำบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 184,485.98
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโคกโดน-ดินที่สี่ หมู่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสะเดา 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 1,779,410.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 23 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 472,550.70
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล กปภ.สาขาพนมสารคาม 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 244,602.00
กปภ. เขต 2 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ระหว่างปี) ประจำปี 2565 22 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 842,732.00
กปภ. เขต 8 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 22 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 32,849,000.00
กปภ. เขต 8 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 22 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 25,145,000.00