จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 15 ต.ค. 2562 22 ต.ค. 2562 1,340,496.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 83,760 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6ปีงบประมาณ 2563 11 ต.ค. 2562 11 ต.ค. 2562 699,060.96
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 11 ต.ค. 2562 11 ต.ค. 2562 611,856.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 11 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 1,631,256.00
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 18,147,200.00
กปภ. สาขาจันทบุรี งานย้ายแนวท่อประปาให้ นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ม.2 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 8 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 697,616.00
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 17,921,965.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ตอง เอสเตท จำกัด โครงการเดอะนิว ไลฟ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 913,338.00
กปภ. เขต 3 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รายการ 4 ต.ค. 2562 9 ต.ค. 2562 18,669,771.95
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 4 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 2,153,311.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่นเรียลเอสเตท 3 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562 1,563,656.00
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2562 889,800.00
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับเดือน ตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 119,822.17
กองจัดหา เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค (๓ เดือน) 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3,435,000.00
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร กปภ.สาขาสงขลา 27 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 66,784,050.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562 348,846.75
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 27 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 237,480.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 3,001,541.97
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 3,001,541.97
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยและช่วยปฏิบัติงานผลิตน้ำ จำนวน 10 สถานี กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 339,800.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 426,368.25
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดภายใน สำนักงาน - ภายนอก และอาคารพัสดุชั่วคราว กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 184,703.40
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสงขลา สาขาหาดใหญ่ (พ) สาขาตรัง และสาขากันตัง 25 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 46,679,524.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 แห่ง (สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ,สถานีผลิตน้ำบางพระ1,สถานีผลิตน้ำบางพระ3,สถานีสูบน้ำดิบบางพระ1 และสถานีสูบน้ำดิบบางพระ3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562 2,501,040.00
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562 484,800.00