จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 27 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563 675,116.50
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 16 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 305,913.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 489,884.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 174,200.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายประปาจากจุดสิ้นสุด หมู่ที่ 3บ้านสะแกซำ ถึงจุดสิ้นสุดตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 1,000,000.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 3,718,250.00
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางไทร กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 1,751,590.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 288,900.00
กปภ. สาขาชุมพร งานก่อสร้างเสากันซุงโรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 1,603,930.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 230,000.00
กปภ. สาขาชุมพร โครงการงานติดตั้งเครนรางจุดสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 1,878,920.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม ซ่อมท่อประปา PE ขนาด 710 มม. จำนวน 1จุด บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 160,700.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 27 พ.ค. 2563 3 มิ.ย. 2563 206,849.00
กปภ. สาขาเชียงคาน การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา สินทรัพย์ถาวรชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 27 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 1,113.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่าย กปภ.สาขาแม่สอด 25 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 3,151,150.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 25 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 834,600.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดงซอยบ้านเจ๊นก บ้านสมอกาฝาก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 249,876.00
กปภ. เขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 6 รายการ 22 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 3,689,681.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสามแยกลานเข้ถึงสะพานพระแสง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 22 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 16,371,000.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก น.แม่ระมาด กปภ.สาขาแม่สอด 22 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 984,400.00
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการบ้านเดี่ยวเชียงราย เฟส ๑ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 22 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 7,522,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 2/2 (ซอยหนองม่วง 2) หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 121,512.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 34/10 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 162,900.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 19 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 178,631.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า วางท่อเข้าโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนพยูน ซอย 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 311,735.00